Ruth Pimentel, textiles

Cusco’s Artisans “Meritorious Personality”